Kor 92, Forsamlingsgården Sundeved
Korets kontonr: 7257 1324911 og KUN HOMEBANKING
Forside Repertoire Kalender Kommende events FotoAlbum Videos Vedtægter Velkommen til Kor 92 Kontakt privatlivspolitik

 
 
  Vedtægter for KOR 92 – Sundeved
  §1. Korets navn er: Kor 92 – Sundeved. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune.

§2. Korets formål er, inden for folkeoplysningenslovens rammer, at give sanginteresserede lejlighed til at løse kormæssige opgaver, fremme sang, samt at afholde koncerter eller medvirke ved forskellige arrangementer.
Som medlemmer kan optages enhver person over 18 år.

§3. Korets medlemmer betaler halvårligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.
    1. Foreningens regnskabsår er 1. april – 31. marts.
    2. Foreningsregnskaber udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik
    3. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§4. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i forårssæsonen, senest sidst aftalte mødeaften, med følgende dagsorden:
    1. Formandens beretning
    2. Regnskabet fremlægges
    3. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisor.
    4. Eventuelt

§5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når mindst 1/2 bestyrelsen finder det fornødent eller 1/3 af korets medlemmer ønsker det.

§6. Indkaldelse til generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling varsles senest 14 dage forud. Varslingen kan ske en øveaften dog således, at evt. fraværende modtager varsling skriftlig.
Varslingen skal indeholde dagsordenen.

§7. Afstemning sker ved håndsoprækning og vedtagelse ved almindeligt flertal. Valg til bestyrelse sker på samme måde – bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingens afholdelse.

§8. Formand og kasserer tegner koret i økonomiske anliggender.

§9. Korets daglige ledelse varetages af en bestyrelse bestående af formand, kasserer, sekretær og 3 bestyrelsesmedlemmer.
Korets dirigent er altid medlem af bestyrelsen. Dirigenten kan ikke vælges som formand.

§10. Bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor vælges for en 2-årig periode.

§11. I tilfælde af, at Kor92 opløses, påhviler det bestyrelsen at anbringe korets midler til almennyttige formål.
Dog tilfalder klaveret Forsamlingsgården Sundeved.
Klaveret er mærket: Roland HP 508 CB Serienr. Z2E0650 og står fast på Forsamlingsgården.


Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 5. september 1992 og senest ændret på den ordinære generalforsamling den d. 12. april 2018.
   

Opdateret den 23. juli 2018